Eric Hoekstra lêst earste part oersettings fan gedichten

Item

Alternative Title
Hja rint yn skjintme
Publisher
Leeuwarden : Tresoar, 2008
Date
2008
Country of publication
Netherlands
Language of translation
Frisian
Original language
English
Subjects
Note
Metadata context: metadata created by the BOSLIT Committee
Opnamedatum: 27-11-2008
Bevat: 1. Oan de kritikus (Robert Herrick) 2. De Tiger (William Blake) 3. De sike roas (William Blake) 4. Hja rint yn skjintme (Lord Byron) 5. Kubla Khan (Samuel Taylor Coleridge) 6. It gat yn 'e holle (Thom Gunn) 7. Oer Anna har boarsten (Robert Herrick) 8. Oer Anna har T-shirt (Robert Herrick)
Title of Byron poem not identified
Identifier
32395

Export